top of page

Primavera, dźwięk Rafaela Fernandesa

David da Cruz

Rita Conde, Inês Tinoco

Sofia Rocha

Nunu Fareleira, Alfonso Loureiro

Nara Rosetto

Angelika Czubasiewicz, Paula Mudri, Iza Szedel,

Sofia Rocha, Lina Zegrani-Monro

  • Instagram
bottom of page